: ارد بزرگ
  • بدگویان را تنها بگذارید تا درون مایه چرکین آنها شما را نابود نسازد .