: فردوسی
  • دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد