: فرانک کلاوک
  • اگر مسیری بیابی که مانعی ندارد . احتمالا به هیچ جایی نخواهد رسید