: بزرگمهر
  • در نظر خردمند شادیی که غم به دنبال دارد بی ارزش است