: ارد بزرگ
  • توان آدمیان را، با آرزوهایشان می شود سنجید .