: ارد بزرگ
  • فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند