چهارشنبه , ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
: ارد بزرگ
  • خردورزی ! آدمی را پاک خواهد کرد