: ارد بزرگ
  • رایزنی که کار ، اجرایی می کند ، قابل اعتماد نیست .