: بزرگمهر
  • آنکه در طلب کمال است باید خرد ور و با دانش باشد