: ارد بزرگ
  • معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش