: ارد بزرگ
  • طبیعت ، آموزگار بزرگیست ، خردمندان از آن درس ها می گیرند .