: ارد بزرگ
  • تنها مادر و پدر خواست های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند