چهارشنبه , ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
: بزرگمهر
  • دل در آرزوی آنچه دسترسی بدان متصور نیست نباید بست ، از آنکه مایه رنج تن و بلای جان است