: ارد بزرگ
  • خرد در دانسته های ما دیده نمی شود ، خرد تنها در کردار ما هویدا می گردد