: ارد بزرگ
  • برآزندگان و ترس از نیستی؟! آرمان آنها نیستی برای هستی میهن است