: ارد بزرگ
  • کمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست