: ارد بزرگ
  • برآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار آنان راه روشن آیندگان است