: فردوسی
  • کسی به فرجام زندگی آگاه نیست ، خداوند هم نیازی به عبادت بنده ندارد