: ارد بزرگ
  • بردباری بهترین سپر در روزهای سخت و ناپایداریست .