: ارد بزرگ
  • اهل سیاست پاسخگو هستند ! البته تنها به پرسشهایی که دوست دارند