: بزرگمهر
  • دانش برترین داده های یزدان پاک است . خردمند همیشه سرور است