: ارد بزرگ
  • دوستی و مهر ، امید می آفریند و امید زندگی ست