: ارد بزرگ
  • ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است