: فردوسی
  • کتاب زندگی گذشتگان ، جان تاریک را روشنی می بخشد