: ارد بزرگ
  • فرمانروای شایسته به فکر انتقام از مردم خویش نیست