: فردوسی
  • خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است