چهارشنبه , ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
: سعدی
  • نه چندان نرمی کن که برتو دلیر شوند ونه چندان درشتی که ا زتو سیر گردند.