: ارد بزرگ
  • غروب جان آدمی ، سپیده دمی به جهان دیگر است