: بزرگمهر
  • دل کسی که خاطر شاه دادگر از او مکدر باشد جایگاه دیو است