: رابرت مک نارا
  • مغزها هم مانند قلبها به جایی می روند که مورد تقدیر قرار گیرند