: فردوسی
  • کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است