: جیمز بالدوین
  • ما نمیتوانیم هر چه را که با آن مواجه میشویم عوض کنیم و نمیتوانیم چیزی را عوض کنیم مگر انکه با آن مواجه شویم