: بزرگمهر
  • دوستان برای نخجیر دشمنان چون تیر و پیکان اند