: کورت برگ وال
  • بزرگترین توانایی قابل اعتماد بودن است