: نادر شاه افشار
  • اگر جانبازی جوانان ایران نباشد نیروی دهها نادر هم به جای نخواهد رسید