: ارد بزرگ
  • خردمندان ترس را هم به بازی می گیرند .