: فردوسی
  • آنکه آفریننده و با فر است در این جهان رنج های بسیار خواهد خورد