چهارشنبه , ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
: بزرگمهر
  • چون دل راست اندیش و زبان راستگو باشد در کاستی و نادرستی بسته می شود