: بزرگمهر
  • اگر پرسند کیستی باید هنرهای خویش را بشماری