: ارد بزرگ
  • بازده روزهای سخت ، بسیار بیشتر از دوران سرخوشی ست