: بزرگمهر
  • در حق کسی که قدر نیکمردی نشناسد نیکی نشاید