: بزرگمهر
  • زورمندترین و پر گزنده ترین اهرمن آز است ، که دیوی است ستمکار و دیر ساز