: فردوسی
  • کسی که بر جایگاه خویش منم زد بخت از وی روی بر خواهد تافت