: کی کیز
  • ناراحت بودن برای آنچه ندارید ، نابود کردن چیزهایست که دوست دارید