: ارد بزرگ
  • بیچاره مردمی که فرمانروایانشان ، شاگردان رسانه ها باشند