: افی جونز
  • برنامه ریزی نکردن یعنی برنامه ریزی برای شکست