: ارد بزرگ
  • دارایی برآزندگان ، دلی سرشار از امید است به پهنه و گستره آسمانها