: تولستوی
  • مردان بلند نام و با افتخار هرگز نمی میرند زیرا که گورشان ، قلوب انسانهای آینده است