چهارشنبه , ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
: فردوسی
  • خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند