: ارد بزرگ
  • جنگ با روزهای سخت است که ما را پولادین می سازد .