: ارد بزرگ
  • بی باک به آرمان خویش می اندیشد آرمان هویدا او را رویین تن می سازد