: نادر شاه افشار
  • سکوت شمشیری بوده است که من همیشه از آن بهره جسته ام