: ارد بزرگ
  • کمک به همگان ، عشقی است که به برجستگان کمک می کند راه های سرفرازی را بیابند