: بزرگمهر
  • پادشاهان مردم دوست برگزیدگان پروردگارند