: دیل کارنگی
  • برای جلب علاقه باید اظهار علاقه کرد