: فردوسی
  • فرمان ایزد به جهانداران داد و دهش است