: بزرگمهر
  • اگر کسی نه در وقت ضرورت سخن گفت قدرش شکسته می شود