چهارشنبه , ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
: کارلایل
  • کوشیدن ، جستن و هرگز تسلیم نشدن راز موفقیت است