: پائول والری
  • بهترین کاری که میتوانی انجام دهدی تا رویاهایت به واقعیت بپیوندند این است که از خواب بلند شی