چهارشنبه , ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
: ارد بزرگ
  • تنها مبارزه با ناراستی ها به ما ارزش داده و هم زیستی با تباهی سرافکندگی به دنبال دارد .