چهارشنبه , ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
: بزرگمهر
  • باید پیوسته به پروردگار بی همتا رو آوریم ، در هر کاری او را بینا دانیم و باور کنیم که روزی ده مختار اوست