: بزرگمهر
  • نام جستن بی دلیری میسر نمی گردد ، و زمانه از بددلان بیزار است