: ارد بزرگ
  • تا اندیشه ایی پاسخگو در بین نباشد کجروی ادامه خواهد داشت