: ارد بزرگ
  • آنکه ناراستی پیشه نموده ، خموشی دیگران هم برایش ترسناک است