: ارد بزرگ
  • تنها کسانی شایسته هستند که اشتباهی را دو بار انجام نمی دهند