: فردوسی
  • گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است