: ارد بزرگ
  • نگاه خردمندان به ریشه ها می رسد و دیگران گرفتار نمای بیرونی آن می شوند